ÚVOD 9 MŠ SPECIFIKUM VÝUKY

Specifikum výuky MŠ

Nabídka MŠ speciální

V MŠ poskytujeme výchovně vzdělávací péči dětem s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Jsme kvalifikovaní pedagogové a asistenti pedagoga. Uplatňujeme individuální přístup v menším kolektivu. Spolupracujeme s odborníky a především se zákonnými zástupci dětí.

Předplavecká průprava:

MŠ speciální nabízí dětem návštěvu lekcí plavecké průpravy. Děti mají možnost ve dvou kurzech ročně navštěvovat Vodní svět Kolín, kde na ně čekají zkušení instruktoři plavání. Tyto lekce mají pozitivní vliv na rozvoj psychomotoriky dítěte, rovnováhy koordinace pohybů a orientačních schopností, posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu. Děti se naučí spolupracovat, soustředit, jsou bystřejší. Během několika lekcí se děti nebojí položit na vodu, polít si hlavu a ti odvážnější se i potopit. Děti, které kurz navštěvují, jsou i díky citlivému přístupu instruktorů z plavání doslova nadšené.

Muzikoterapie:

Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využíváme při působení hudby a zvuků na děti. Může být receptivní – využívat tedy poslechu hudby nebo nejrůznějších zvuků, ale i ticha. Tato forma muzikoterapie umožňuje řešit psychosomatické potíže, snižovat pocit strachu a úzkosti, zmírňuje napětí a bolest, rozšiřuje představivost dítěte, zlepšuje hudební vnímání, rozvíjí komunikační schopnosti, učí dítě naslouchat sobě a svému okolí, umožňuje dítěti relaxovat.
Druhou formou je aktivní muzikoterapie, která vyžaduje aktivní účast dítěte – zahrnuje tedy zpěv či různé použití hlasu, hru na různé rytmizační nástroje, hru na tělo. Aktivní muzikoterapie podněcuje aktivitu dítěte, jeho představivost a tvořivost, zlepšuje komunikační dovednosti, přináší mu pocity úspěchu, radosti a zvyšuje jeho sebevědomí a celkově tak přispívá ke zlepšení psychické a somatické stránky dítěte.
Při muzikoterapii využíváme různé hudební nástroje, které jsou vhodné pro naše děti. Mohou to být i netradiční věci, které si děti vyberou a za hudební nástroj přijmou.
Muzikoterapii provozujeme buď přímo ve třídách nebo ve snoezelenu.

Tvoření z keramické hlíny:

Práce s keramickou hlínou přispívá k rozvoji jemné motoriky, pomáhá rozvíjet smyslové vnímání, podněcuje představivost dítěte, přináší dítěti pocity radosti a úspěchu.
Děti s keramickou hlínou pracují rády.

Snoezelen:

Snoezelen je místnost, která má specificky upravené prostředí tzv. multisenzorická místnost, kde na jednotlivce působí světelné efekty, zklidňující hudba nebo vůně. Snoezelen napomáhá k relaxaci, ale rovněž může motivovat k aktivitě, spontánnímu objevování a získávání nových zkušeností a zážitků. Je specifický svou multifunkčností, to znamená, že jej lze využít na uvolnění, stimulaci nebo rozvíjení jednotlivých dovedností a zručností dítěte podle jeho potřeb. Jeho výjimečnost rovněž spočívá v tom, že neklade žádné nároky na schopnosti jednotlivce, je tedy vhodný pro každý věk a úroveň dovedností, míru postižení. Respektujeme způsob, trvání i tempo, jakým konkrétní dítě prožívá jednotlivé stimuly v místnosti. Má právo rozhodnout se pro stimuly, které jsou mu příjemné, a svobodně a spontánně poznávat objekty v místnosti. Prostřednictvím snoezelenu by měly být zprostředkovány zejména pozitivní a příjemné zážitky.
Na oknech snoezelenu jsou fólie, které nepropouští světlo, a za dveřmi dlouhý závěs z těžké látky. Osvětlení je realizováno hlavním stropním svítidlem, dále jsou zde ještě jednoduše ovladatelná a barvy měnící svítidla umístěná na stropě i bočních stěnách. Místnost je dále vybavená projektorem napojeným na notebook s reproduktory s možností projekce na bílou stěnu nebo na strop nad vodním lůžkem. Je zde připojení na internet. Nalezneme zde různé sedáky, velké polštáře v barevných povlacích, matraci. K dalším prvkům patří vodní postel, kuličkový bazének, malá trampolína, vodní sloupec, optická vlákna se světelným zdrojem, velké zrcadlo, vodní fontánka, aroma lampa, kaleidoskopická lampa, vonné sáčky, různé hudební nástroje. Je tu také zavěšená houpačka, textilní stromy a doplňky s možností manipulace pomocí suchých zipů (nalepování a odlepování prvků). Děti se mohou ukrýt do textilního stanu nebo pod záclonu, která visí ze stropu. Další pomůcky, které je možné v místnosti používat, jsou např. různé hmatové pomůcky, masážní míčky, masážní světelná vlákna, zátěžová deka apod.

Strukturované učení:

Tento princip vzdělávání je uplatňován u dětí s poruchou autistického spektra (PAS), ale je i velkým přínosem pro děti s hyperaktivitou, s mentálním postižením, s poruchou komunikace.

Základní principy strukturovaného učení jsou:

 1. Individuální přístup
 2. Strukturalizace (struktura prostoru, času, činností)
 3. Vizualizace (předměty, fotografie, obrázky)

Pomocí struktury se vnesou jasná pravidla, dojde ke zviditelnění posloupnosti činností a jednoznačnému uspořádání prostředí, ve kterém se dítě s PAS pohybuje. Režim dne je znázorněn pomocí konkrétních předmětů, fotek nebo obrázků. Je tak zajištěna struktura času a předvídatelnost činností, které děti čekají. Napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává.

Logopedie:

Našimi klienty jsou velmi často děti s vadou řeči a narušenou komunikační schopností. V některých případech je to základní diagnóza, ale velmi často je to problém vyplývající z jejich základního zdravotního postižení (děti s diagnózou dětský autismus, opožděný psychomotorický vývoj, dětská mozková obrna a další). Proto mají děti v naší MŠ pravidelnou logopedickou péči. Tuto péči zajišťuje školní logopedka v rámci individuální logopedické péčie. Zároveň provádíme kolektivní logopedii, kdy děti hravou formou provádí dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulace rtů, jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvíjení fonematického sluchu. S dětmi neustále komunikujeme, předčítáme jim, podporujeme jejich verbální i neverbální komunikaci.

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK):

AAK se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.

Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti.

Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.

Snižují tendenci k pasivitě dětí, které mají speciální potřeby, zvyšují zapojení dětí a jejich pečovatelů do činnosti, napomáhají rozvoji kognitivních jazykových dovedností, umožňují dětem samostatně se rozhodovat, rozšiřují možnosti pro komunikaci dětí, které mají speciální potřeby, umožňují všem aktivně se zapojovat do konverzace. Možnost účinného dorozumívání se, možnost reagovat na okolí, kompenzace postižené řečové funkce, rozvoj dovedností, které směřují k procesu osvojování jazyka jako nástroje pro rozvoj myšlení. Pro potřeby nemluvících byly navrženy různé typy grafických symbolů, černobílých či barevných. Některé se původně využívaly (a mohou využívat i nyní) pro výuku čtení u dětí s postižením. Grafické symboly dětem také pomáhají pochopit strukturu prostředí, sled činností v čase, stavbu věty, jsou výhodné i pro možnost vyjádření abstraktních jazykových pojmů.

Canisterapie:

Děti ve školce navštěvuje bernský salašnický pes Indy s terapeutkou Martinou. Je to velký pomocník při rehabilitačním cvičení dětí s těžkým tělesným postižením, kdy dochází prostřednictvím zvířecího kamaráda k uvolňování spazmů. Také pro děti s diagnózou autismu je Indy velkým přínosem. Pes zde plní roli prostředníka mezi nimi a ostatními. Neméně důležitý je pro všechny děti přínos preventivní. Děti se naučí rozeznávat komunikační signály, které psi běžně používají. Celkově děti na Indyho velmi dobře reagují a na jeho návštěvu se vždy těší.

Doplňkové akce a nabídka mateřské školy:

 • Pravidelné návštěvy divadelních představení pro děti v Městském divadle v Kolíně a v
 • Městském kulturním domě v Kolíně
 • Návštěvy knihovny, výstav v MKD Kolín
 • Spolupráce a návštěvy stanice záchranné služby, hasičů, městské policie
 • Spolupráce a návštěva útulku pro psy
 • Pravidelná účast na zimních a letních Hrách pro Radost v Kolíně
 • Zapojení do osvětové akce př. Světový den autismu
 • Oslavy narozenin a svátků dětí
 • Pravidelné setkání a vánoční besídka pro rodiče
 • Indiánský den, Čarodějnický den, Oslava dne dětí, Karneval
 • Výroba drobných dárků k různým příležitostem (prezentace práce MŠ)
 • Návštěva dopravního hřiště (jízda na koloběžkách, kolech, motokárách)

Kontakty:

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, příspěvková organizace
Kutnohorská ulice 179, 280 02 Kolín IV

Tel: 321 723 092 – škola, 777 676 447 – ředitelka školy

Tel: 724 126 334 (přímý telefon do školky)

Ředitelka školy: Mgr. Ladislava Vavrincová

Vedoucí učitelka: Mgr. Marie Rybářová, DiS.

Skip to content