ÚVOD 9 ZŠ SPECIÁLNÍ

Specifikum výuky

Informace

Do ZŠ speciální přijímáme žáky se středně těžkou a těžkou mentální retardací. Ve výchovně vzdělávacím procesu je kladen velký důraz nejen na vzdělávání, ale také na pěstování návyků sebeobsluhy a osobní hygieny. Součástí školy je i třída pro děti s PAS a dvě třídy pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Naším hlavním cílem je vést žáky k co nejvyšší samostatnosti, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, připravit je na cestu životem.

Co vám nabízíme:

Individuální přístup

Vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů – vytvořené ve spolupráci s SPC a rodiči žáků

Kvalitní pedagogický sbor – učitelé speciálních tříd mají magisterské studium v oblasti speciální pedagogiky a v průběhu školního roku se neustále vzdělávají na různých typech školení, které zkvalitňují a zefektivňují výuku

Klidné a pohodové prostředí rodinného typu

Pomoc asistentů – v každé třídě je asistent pedagoga

Malý počet žáků ve třídách – čímž je umožněn individuální přístup k našim žákům

Speciální pomůcky – moderní a kvalitní pomůcky, které pomáhají žákům při výuce

Individuální konzultační hodiny pro rodiče

Možnost návštěv rodičů ve vyučování

Bezbariérový přístup

Výtah

Vzdělávání na interaktivních tabulích

Vzdělávání žáků pomocí iPadů

Výuku v moderní počítačové učebně

Projektové vyučování

Pokračování vzdělávání na střední škole praktické – žáci mohou pokračovat ve vzdělávání ve známém prostředí, se známými učiteli a především se svými kamarády

Dopravní výuku – na vlastním dopravním hřišti v areálu školy

Zdravotně – tělesnou a rehabilitační výchovu – uplatňujeme i netradiční cvičební pomůcky

Speciálně – pedagogické terapie – kde uplatňujeme prvky fyzioterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, trampolininku

Snoezelen

Relaxační techniky

Týdenní rehabilitační pobyty v přírodě

Kulturní vyžití – návštěvy divadla, koncertů, programů pro školy, kina, výstav, knihovny, …

Školní družinu s programem v ranních i odpoledních hodinách

Bohatou mimoškolní činnost – kroužky a kluby různého zaměření: břišní tance, keramický kroužek, sportovní kluby, …

Plavby na raftech – pod vedením zkušených a proškolených pedagogů

Účast v celostátních soutěžích a akcích – výtvarná oblast, sportovní oblast, sběr PET víček, sběr papíru, kaštanů, žaludů, apod.

Možnost členství v SPMP, za jehož podpory se účastníme nejrůznějších akcí jako např. Matějské pouti, celostátní výtvarné soutěže Radost. V rámci členství je možné navštěvovat za zvýhodněné ceny Vodní svět v Kolíně a mnoho d alších aktivit.

Skip to content