ÚVOD 9

Praktická škola

Zápis

Studium oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 navazuje na vzdělávací program ZŠ speciální. Je zaměřeno na další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň postižení. Důraz klade na praktické činnosti v předmětech: příprava pokrmů, ruční a dílenské práce, rodinná a zdravotní výchova, keramika a pěstitelské práce.

Cílem studia je vychovat studenty k co největší samostatnosti, získání vědomostí a dovedností využitelných v praktickém i rodinném životě.

délka studia – 2 roky, lze rozložit i do 4 let
určeno pro chlapce i dívky
ukončení závěrečnou zkouškou – žáci obdrží vysvědčení
vhodné pro absolventy ZŠ speciální a ZŠ
uplatnění absolventů: pomocné síly ve stravování, zdravotnictví, sociálních službách, v zahradnictví

Kritéria přijetí

  • ukončení povinné školní docházky
  • doporučení školského poradenského zařízení
  • lékařské potvrzení přihlášky o zdravotní způsobilosti uchazeče pra daný obor
  • přednostně do naplnění kapacity jednotlivých tříd a oboru přijímáme žáky, kteří podávají přihlášku poprvé
  • pořadí přijetí přihlášky

Přihláška

Žáci Praktické školy dvouleté si v průběhu docházky doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v základní škole speciální. Vedeme je k osvojení si kompetencí a manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých pracovních činností a získání perspektivní možnosti uplatnění se v různých profesních oblastech i v každodenním praktickém a rodinném životě. Žáci mohou být vzděláváni podle individuálního vzdělávacího programu a dle potřeby lze studium rozložit do čtyř let.

Ve školním vzdělávacím programu klademe důraz v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, na vypěstování kladného vztahu k práci, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení pracovních dovedností a maximální samostatnosti. Důraz klademe na čtenářskou finanční a sociální gramotnost.

Toto vše podporujeme využíváním pracoven pro výuku keramických prací, dílenských prací, přípravy pokrmů, ručních prácí, zahradních prací. Do výuky zařazujeme využívání interaktivní tabule a programů na iPadu, prvky muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, navštěvujeme divadelní představení, knihovnu, koncerty. Zdravý životní styl podporujeme častým pobytem v přírodě, docházením do solné jeskyně, účastí v zimní a letní paralympiádě, cvičením v přírodě. V průběhu školního roku do výuky začleňujeme žáky velmi oblíbené projektové dny, vztahující se k různým výročím, mezinárodním dnům nebo i tradičním dnům a svátkům. Pro relaxaci i stimulaci žáků využíváme snoezelen – multifunkční smyslovou místnost.

Žáci získávají praktické zkušenosti s prací v Tescu, kam docházejí na praxi. Jiná skupina žáků se stará o část kolínského parku. Dále se žáci aktivně zapojují do pomocných prací v Městském společenském domě v Kolíně a celoročně spolupracují s kolínskými seniory. Tato spolupráce je obzvlášť přínosná pro obě skupiny.

Při naší škole pracuje SPMP, v jehož rámci se zúčastňujeme všech akcí, ať už je to týdenní rehabilitační pobyt v horském prostředí, zájezdy do ZOO, celostátní výtvarná soutěž Radost.

Skip to content